XXIX. světový den nemocných

Světový den nemocných poprvé vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992. Každý rok připadá na 11. únor, což je den, kdy v církvi slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Název vznikl podle místa Lurdy, které se nachází na jihu Francie. Panna Maria se tam právě 11. února 1858, zjevila dívce Bernadette Soubirous (nar. 7. ledna 1844, Lurdy, Francie – +16. dubna 1879, Nevers, Francie) u řeky Gavy před jeskyní Massabielle, s přáním, aby se lidé více modlili, především za obrácení od zla a za hříšníky. Nakonec na tomto místě vytryskl léčivý pramen, ke kterému se dodnes sjíždějí tisíce poutníků a nemocných s touhou po uzdravení. 

Jako každoročně, tak i v tomto roce papež František k Světovému dni nemocných napsal Poselství, ve kterém vyzývá, abychom svou pozornost a modlitby obrátili na nemocné  a všechny, kdo se o ně starají, ale také na lidi chudé, kteří žijí na okraji společnosti, na všechny, kdo trpí v důsledku pandemie koronaviru. Na výzvu svatého otce se i my, sestry boromejky, nejen v tento den spojujeme v modlitbě a oběti mše svaté za všechny, kdo jakýmkoli způsobem trpí a jsou nemocní, jsou bez práce, opuštění, žijí v chudobě, nedostatku, bez domova či na okraji společnosti. 

Sestry boromejky v současnosti pracují v pedagogické oblasti a nejrůznějších zdravotnických a sociálních zařízeních – např. v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, v domovech pro seniory v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích, zde také spolupracují s Vězeňskou službou MV ČR v Ruzyni, Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích, dále pracují v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, v mobilním Hospici sv. Jakuba, Nemocnici a Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích a dalších zařízeních na území Čech Moravy a Slezska.

V celém spektru služeb nemocným se snažíme o to, aby naše činnost byla účinná a efektivní. Usilujeme o to, aby náš přístup k nemocnému a trpícímu člověku byl postaven na celostním – holistickém přístupu k nemocnému, tak jak to sděluje ve svém poselství papež František. A tak nejen modlitbou, ale i službou, útěchou, blízkostí u nemocných a umírajících, se snažíme naplňovat Ježíšova slova: „Největší mezi vámi bude vaším služebníkem“ (Mt 23,11).

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Hospic v Prachaticích oslavil 15 let od svého založení

„Hospic je až do poslední chvíle o životě. A ten může být delší a hezčí, než čekáte.“  Tento citát od zakladatelky moderního Hospicového hnutí Cicely  Saunders, visí na jedné z nástěnek v Hospici sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. v Prachaticích. 

Pokud bychom se vydali na skryté pozorování dění v Hospici, uviděli bychom práci zdravotních sester a ošetřovatelek, s jakou něhou, láskou, dobrotou, úctou, trpělivostí, pokojem a empatií se sklánějí k nemocným. Na základě tohoto poznání by vám přišla na mysl myšlenka, že byste se vůbec nebáli odejít na „druhý břeh“ v péči těchto Andělů.

Víme také, že i bez těch, kteří vedou Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., zajištují finance a ostatní zázemí činnosti tohoto zařízeni, by to nebylo možné. Naše pochvala, poděkování a vděčnost patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům Hospice sv. Jana N. Neumanna za jejich dlouholetou náročnou a při tom příkladnou starost  a péči o  poslední chvíle života každého hospitalizovaného člověka, včetně naplňování jeho fyzio – psycho – socio – spirituálních potřeb. Velká kniha díků, v níž se vyjadřují nejen rodiny, ale i přátelé a blízcí a kterou naleznete na recepci Hospice, by mohla vyprávět onu vděčnost a poděkování za laskavý, a přitom profesionální a holistický přístup personálu k pacientům i rodinným příslušníkům. A mnoho dobrého i duchovních zápasů od založení Hospice až dodnes je lidským očím skryté, Bůh však o něm ví.

V rámci tohoto 15. výročí by bylo dobré připomenout všechny ty, které myšlenka na založení Hospice v Prachaticích napadla, i ty, kteří se podíleli na jejím uskutečnění. Ať už to zprvu bylo modlitbou a hledáním vhodného objektu v rámci Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna, následně pak její realizací za přispění Ministerstva zdravotnictví ČR, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Jihočeského kraje, Města Prachatice, Cisterciáků z Vyššího Brodu, mnoha dárců ze zahraničí, zvláště z Německa, Rakouska a Ameriky, neziskových organizací, velkého množství drobných dárců a dalších subjektů, kteří se na financování podíleli. Nemalé poděkování patří těm, kteří této myšlence nezištně věnovali svůj čas, síly i schopnosti, díky nimž mohlo vzejít tak velké dílo jako je nynější Hospic sv. Jana N. Neumanna.

Při příležitosti 15 let od založení Hospicové péče v Prachaticích, přejeme všem zaměstnancům, aby stále „hořeli a nevyhořeli“, aby se dokázali radovat s radujícími a plakat s plačícími,  aby z nich i nadále vyzařovala dobrota, pokoj, láska ke všem, o které se starají  a s kterými přicházejí každý den do osobního kontaktu.

LURDY

Ve čtvrtek  20.8. 2020 v 19 hod vás srdečně zveme na cestopisnou přednášku: Lurdy.

Přednáší  František Talíř. Přednáška se koná v klášteře – v Neumanneu, v galerii sv. Jana Nep.Neumanna.

Turínské plátno

Zveme vás na přednášku Mons. Františka Radkovského emeritního biskupa plzeňského na téma Turínské plátno, která se uskuteční v Neumanneu v pondělí 22. června 2020 od 18 hodin.

Od 16 hodin bude mše sv. celebrovaná panem biskupem.

» plakát ke stažení