Boromejky dnes

Činnost sester boromejek v současné době

V roce 1990 se sestry vrátily ke službě do Nemocnice Pod Petřínem, která bývala součástí mateřince Kongregace v Praze. Za čtyřicet let od vypovězení sester z nemocnice se v roce 1993 nemocnice dostala opět do vlastnictví Kongregace. Sestry se zde snaží spolu s dalšími civilními spolupracovníky naplňovat milosrdnou službu u nemocných. V roce 1996 byl posvěcen v blízkosti nemocnice nový mateřinec v rekonstruovaném domě sv. Notburgy, kde je nyní sídlo vedení Kongregace.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

V roce 1992 se Kongregaci SCB vrátil do vlastnictví Dům sv. AntonínaMoravských Budějovicích. O seniory zde pečuje malá komunita sester spolu s civilními zaměstnanci.

V roce 1994 vznikl v Praze – Řepích projekt svou povahou ojedinělý. Domov svatého Karla je nazýván domem čtyř světů. Pod jednou střechou řeholního domu žijí různé skupiny lidí: senioři a nemocní, o které pečuje vedle několika řádových sester civilní personál, dobrovolníci a ženy ve výkonu trestu. V jednom křídle domu se totiž nachází ženská věznice. Většina těchto žen je zaměstnána na různých pracovištích Domova svatého Karla. Služba u nemocných napomáhá k větší resocializaci uvězněných, které si během výkonu trestu mohou udělat i rekvalifikaci – sanitářský kurs sv. Zdislavy.

V komunitě v Ostravě – Pustkovci  sestry slouží v Hospici sv. Lukáše a v mobilní hospicové jednotce Kryštof při Charitě Ostrava, kde jako zdravotní sestry, spolu s jinými pracovníky, poskytují péči nemocným a umírajícím. Další službou je pastorační výpomoc ve farnosti.

Ve Frýdku – Místku sestry působí v Gaudiu s.r.o. – Léčebně pro dlouhodobě nemocné, v domácím hospici Ondrášek a v pastorační péči. V této komunitě sester rovněž probíhá noviciát – tedy dvouletá příprava sester na sliby.

V Prachaticích sestry působí v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna a v Domově Matky Vojtěchy, v Domově Mistra Křišťana a v Nemocnici Prachatice a.s. Jejich klášter je rodným domem sv. Jana Nepomuka Neumanna – zde pořádají různé pastorační aktivity.

Pokladem Kongregace jsou naše věkem pokročilé sestry, o které pečujeme v charitním domě v Městě Albrechticích. Jsou nám povzbuzením, snažíme se jim do poslední chvíle umožnit co nejlépe prožívat milost řeholního povolání, pomáháme jim v nemoci a utrpení. Naše sestry odcházejí z tohoto světa pokojné a smířené, vždyť se navracejí ke svému Pánu, kterému po celý život s láskou sloužily.

Římě v Nepomucenu sestry vytvářejí svou službou zázemí v kněžském semináři. Zde také sestry mohou studovat.

Mimo území České republiky je ještě jedna komunita pražského generalátu – a to na Slovensku v Nitře, kde sestry pracují v charitním domě pro kněze.

Některé sestry působí jednotlivě v dalších oblastech – ve školství, v azylovém domě pro lidi bez domova, v diagnostickém ústavu pro mládež, v psychoterapeutické praxi, v pastoraci povolání, v papežském misijním díle, v osobní asistenci postižených osob, na biskupství, ve farnostech apod.

Ať však působíme kdekoli a jakkoli se naše služba různě okolnostmi mění, vždy je naším prvním a jediným posláním: žít z Božího milosrdenství a prokazovat ho. Milovat Boha, sloužit Mu v duchu evangelia a být nástrojem Jeho lásky pro všechny, s nimiž se setkáme.