Hospic v Prachaticích oslavil 15 let od svého založení

„Hospic je až do poslední chvíle o životě. A ten může být delší a hezčí, než čekáte.“  Tento citát od zakladatelky moderního Hospicového hnutí Cicely  Saunders, visí na jedné z nástěnek v Hospici sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. v Prachaticích. 

Pokud bychom se vydali na skryté pozorování dění v Hospici, uviděli bychom práci zdravotních sester a ošetřovatelek, s jakou něhou, láskou, dobrotou, úctou, trpělivostí, pokojem a empatií se sklánějí k nemocným. Na základě tohoto poznání by vám přišla na mysl myšlenka, že byste se vůbec nebáli odejít na „druhý břeh“ v péči těchto Andělů.

Víme také, že i bez těch, kteří vedou Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., zajištují finance a ostatní zázemí činnosti tohoto zařízeni, by to nebylo možné. Naše pochvala, poděkování a vděčnost patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům Hospice sv. Jana N. Neumanna za jejich dlouholetou náročnou a při tom příkladnou starost  a péči o  poslední chvíle života každého hospitalizovaného člověka, včetně naplňování jeho fyzio – psycho – socio – spirituálních potřeb. Velká kniha díků, v níž se vyjadřují nejen rodiny, ale i přátelé a blízcí a kterou naleznete na recepci Hospice, by mohla vyprávět onu vděčnost a poděkování za laskavý, a přitom profesionální a holistický přístup personálu k pacientům i rodinným příslušníkům. A mnoho dobrého i duchovních zápasů od založení Hospice až dodnes je lidským očím skryté, Bůh však o něm ví.

V rámci tohoto 15. výročí by bylo dobré připomenout všechny ty, které myšlenka na založení Hospice v Prachaticích napadla, i ty, kteří se podíleli na jejím uskutečnění. Ať už to zprvu bylo modlitbou a hledáním vhodného objektu v rámci Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna, následně pak její realizací za přispění Ministerstva zdravotnictví ČR, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Jihočeského kraje, Města Prachatice, Cisterciáků z Vyššího Brodu, mnoha dárců ze zahraničí, zvláště z Německa, Rakouska a Ameriky, neziskových organizací, velkého množství drobných dárců a dalších subjektů, kteří se na financování podíleli. Nemalé poděkování patří těm, kteří této myšlence nezištně věnovali svůj čas, síly i schopnosti, díky nimž mohlo vzejít tak velké dílo jako je nynější Hospic sv. Jana N. Neumanna.

Při příležitosti 15 let od založení Hospicové péče v Prachaticích, přejeme všem zaměstnancům, aby stále „hořeli a nevyhořeli“, aby se dokázali radovat s radujícími a plakat s plačícími,  aby z nich i nadále vyzařovala dobrota, pokoj, láska ke všem, o které se starají  a s kterými přicházejí každý den do osobního kontaktu.